De cliëntenraad

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorgorganisatie. Daarnaast zien zij toe op de kwaliteit van de zorgverlenende organisatie. Sinds 1996 is elke zorgorganisatie verplicht een cliëntenraad te hebben, dit wordt beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wie mag er lid zijn van de cliëntenraad?

De zorgorganisatie bepaalt zelf uit hoeveel leden de cliëntenraad maximaal mag bestaan en welke kiesgroepen er worden vertegenwoordigd. In het geval van Eilandzorg Schouwen-Duiveland zijn dat vijf leden, die tezamen drie verschillende kiesgroepen vertegenwoordigen. Om tot een optimale vertegenwoordiging te komen, streven wij ernaar om de volgende zetelverdeling te verwezenlijken:

  • Locatie De Wieken      2 personen
  • Locatie Mitt Hem         1 persoon
  • Wijkverpleging             2 personen

De wet gaat ervan uit dat de belangenbehartiging het beste kan gebeuren door de cliënten van de zorgorganisatie. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen als het gaat om het ontvangen van zorg. Maar niet alle cliënten kunnen en/of willen dat. Daarom kan ook een familielid tot in de derde graad van een cliënt lid worden van de cliëntenraad.

Waarom is een cliëntenraad belangrijk?

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is, die invloed kan uitoefenen op het beleid. Temidden van iedereen die bij de zorgverlening betrokken is (directie, medewerkers, financiers), zijn de leden van de cliëntenraad de enige die kunnen praten vanuit de ervaring van cliënten. De raad praat mee over bepaalde (beleids-)zaken en geeft advies. De directie neemt uiteindelijk de beslissing. In een samenwerkingsovereenkomst maken raad en directie afspraken over hoe zij met elkaar samenwerken.

De huidige cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Jaco Vleeshouwer (voorzitter) 
  • Leo van Nieuwenhuijze
  • Rosemarie Volkeri
  • Els Quant
  • Rob Vaillant
  • Nel Leeuwenhage
  • Marike Bolle (secretaris)

Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de raad of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Marike Bolle, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad:

Cliëntenraad Eilandzorg Schouwen-Duiveland
Hoge Molenstraat 13
4301 KB Zierikzee
clientenraad@eilandzorg.com
telefoonnummer: 06- 30 58 37 27

Downloads

› Cliëntenraadbrochure Eilandzorg › Medezeggenschapsregeling cliëntenraden › Huishoudelijk reglement cliëntenraad