Uw rechten als cliënt

Als cliënt heeft u een aantal rechten die wettelijk zijn geregeld. Onderstaand zijn de belangrijkste rechten voor u samengevat. Tevens wordt toegelicht hoe deze rechten binnen Eilandzorg zijn geregeld.

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst

U heeft recht op informatie vooraf over de verzorging en (mogelijke) behandeling van uw aandoening en de eventuele gevolgen en risico's. Op grond van deze informatie besluit u of u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling. De hulpverlener dient te handelen volgens uw besluit.

Mocht u zelf niet meer kunnen beslissen dan kunnen uw belangen worden behartigd door een vertegenwoordiger (partner, broer/zus, kind, aangestelde mentor). Als u zelf nog kunt beslissen, is het mogelijk in een schriftelijke wilsverklaring te laten vastleggen, wie u als vertegenwoordiger aanwijst (mocht dit noodzakelijk zijn in de toekomst) en hoe u behandeld wenst te worden in bepaalde situaties.

Gemaakte afspraken over de zorg- en dienstverlening worden vastgelegd in de zorgovereenkomst en het zorgplan. Het zorgplan is onderdeel van uw dossier en alleen in te zien door direct betrokken hulpverleners en uzelf. De papieren versie van uw dossier ligt in uw persoonlijke postbus.

Wet Klachtrecht Cliënten

Als cliënt heeft u recht op een onafhankelijk oordeel over een klacht die u heeft naar aanleiding van de zorg- en dienstverlening van Eilandzorg. Eilandzorg streeft ernaar de klacht in samenspraak met alle betrokkenen naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een klacht indienen. In het klachtenreglement staat beschreven hoe u binnen Eilandzorg een klacht kunt indienen en hoe de klacht wordt behandeld. Het klachtenreglement is verkrijgbaar bij het bedrijfsbureau van Eilandzorg. Ook kunt u, via het directiesecretariaat, contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Eilandzorg. Deze kan samen met u de mogelijkheden voor het oplossen van de klacht bespreken.

AVG / privacybeleid

Onlangs is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U krijgt meer te zeggen over uw privacy en wij moeten meer vertellen over hoe wij omgaan met uw privacy. Over de AVG hebben we op deze website een apart hoofdstuk ingericht met alle belangrijke informatie. U vindt het hiernaast, door te klikken op privacybeleid, of klik eenvoudig en snel hier.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

U heeft als cliënt recht op inspraak in de u geboden zorg- en dienstverlening. Om uw inspraak in de zorg- en dienstverlening te regelen is er binnen Eilandzorg een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Eilandzorg. De cliëntenraad wordt door de directie geïnformeerd en om advies gevraagd als het gaat om zaken die, voor u als cliënt, van belang zijn. Tevens worden klachten en de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken/enquêtes door de directie gebruikt om de zorg- en dienstverlening af te stemmen op uw wensen.